دوره های آمادگی مصاحبه سفارت فرانسه

مکالمه فرانسه 👈فرانسه سطح A2: مدرس: خانم یزدانی؛ روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 17:45 الی 19:15؛ 👈فرانسه سطح A1: مدرس: خانم عباسی؛ روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 17:45 الی 19:15؛ 👈فرانسه سطح A1: مدرس: خانم عباسی؛ روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 17:30؛   زبان فرانسوی، از زیباترین و غنی ترین زبانهای خارجی