دوره آموزشی تربیت مدرس جهانی

مدرس بین المللی شوید آنچه در این دوره خواهید آموخت:1. صنعت آموزش چیست؟2. ساخت کتاب الکترونیکی3. فروش خودکار E-Book5. نوشتن مقاله و انتشار آن6. آموزش برگزاری Workshop و اجرای یک کارگاه آموزشی رویایی7. آموزش شخصیت جهانی تدریس و ایجاد تحول در زندگی دیگران8. تهیه ویدئو آموزشی9. وبینار10. آموزش دوره های Online و Offline11. برگزاری