نظرسنجی کلاس

زبان آموز گرامی از اینکه با پاسخ منطقی خود ما را در برتر ماندن راهنمایی میفرمایید، کمال تشکر را داریم. طیف امتیازدهی براساس بیشترین امتیاز/رضایت (امتیاز 10) تا کمترین امتیاز/رضایت (1) می باشد.
 • فرمت تاریخ: MM اسلش DD اسلش YYYY
 • مدرس

 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • سیستم آموزشی، پرسنل و فضای فیزیکی

 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)
 • 1 (کمترین امتیاز/رضایت)2345678910 (بیشترین امتیاز/رضایت)