سه ماهه مهاجرت کنید!

  کلاس مکالمه ترکی استانبولی 👈ترکی سطح A1:مدرس: خانم نوتاشروزهای زوج ساعت 16:15 الی 17:45؛مدرس: خانم قصاب زادهروزهای یکشنبه - سه شنبه ساعت 17:45 الی 19:15؛مدرس: خانم احمدپورروزهای شنبه - چهارشنبه ساعت 18:30 الی 20;👈ترکی سطح A2 :مدرس: خانم احمدپورروزهای زوج ساعت 17 الی 18:30؛مدرس:آقای حکم طلعت(مجازی)👈ترکی سطح B1:مدرس: آقای حکم طلعتروزهای زوج ساعت